Waarom Gemeente@home?

Belangrijke overwegingen bij de inzet van panel-onderzoek

Waarom een burgerpanel?
Voorkom selectieve respons: neem zelf het initiatief
Zelf een panel bouwen of uitbesteden
Web-panels of Gemeente@home
Panelonderhoud: voorkom uitval
Waarom Gemeente@home van Totta en TNS NIPO?

Waarom een burgerpanel?
Iedere vier jaar worden de inwoners van de gemeente uitgenodigd om te beslissen over het gemeentelijk beleid. Dit wordt tegenwoordig echter niet afdoende geacht. De overheden spannen zich in om de burger nauwer te betrekken bij het bestuur: men wil het participatieniveau van de burger verhogen alsmede het beleidsontwikkelingstraject interactiever maken. 
Totta en TNS NIPO bieden hiervoor een ideale oplossing: Gemeente@home

Gemeenten kunnen zo direct contact houden met de inwoners van de gemeente. Instrumenten van burgerraadpleging, zoals Gemeente@home, kunnen ook een bijdrage leveren aan de verbetering van de dienstverlening aan burgers door de gemeentelijke (of provinciale) organisatie. Wanneer Gemeente@home wordt ingepast in de gemeentelijke beleidscyclus biedt dit een verrassend perspectief. Veel gemeenten en provincies zijn bezig met het invoeren van kwaliteitszorg, zoals het INK-model. Een onderdeel van dat model is klanttevredenheid of beleidsmonitoring. Een organisatie die aan de eisen voor kwaliteitsverbetering wil voldoen, herhaalt regelmatig het proces van zelfevaluatie. Wanneer dit jaarlijks wordt getoetst, vindt een voortdurend verbeterproces plaats. De wettelijke verplichting van een Burgerjaarverslag wordt hiermee niet langer een promotiedocument van het college van Burgemeester en Wethouders, maar een daadwerkelijke thermometer van de gemeentelijke en provinciale dienstverlening.

Gemeente@home biedt dus de structuur voor zowel het verhogen van het participatieniveau van de burger, als voor interactieve beleidsontwikkeling, beleidsevaluatie of kwaliteitszorg.

Terug naar boven

Voorkom selectieve respons: neem zelf het initiatief
Het is van belang goed na te denken welke partij het initiatief neemt om de respondent deel te laten nemen aan het onderzoek. Dit initiatief kan liggen bij de gemeente, het onderzoeksbureau of de respondent zelf.

In het laatste geval kan de respondent bijvoorbeeld via de site van de gemeente een vragenlijst invullen of zichzelf aanmelden als panellid. Het nadeel hiervan is dat de kans op selectieve respons verhoogd wordt. Selectieve respons ontstaat wanneer een deel van de te onderzoeken populatie oververtegenwoordigd is in de uiteindelijke steekproef. Hierdoor kunnen vertekeningen ontstaan: wanneer uitsluitend burgers met uitgesproken meningen (zeer positief of zeer negatief) bereid zijn om een vragenlijst in te vullen, ontstaat geen goed beeld van de mening. In vrijwel alle gevallen zijn uitkomsten waarbij sprake is van selectieve respons, onbetrouwbaar.

Terug naar boven

Zelf een panel bouwen of uitbesteden

Gemeenten kunnen uiteraard zelf burgers benaderen met het verzoek zitting te nemen in een panel. De kans bestaat dat bij de benaderde panelleden dan de perceptie ontstaat dat zij een bepaalde ‘status’ hebben. De respondent kan dan verwachten dat de uitkomsten van het panel direct worden vertaald in besluitvorming. Het voordeel van uitbesteding van de bouw van een panel aan een onafhankelijk onderzoeksbureau is dat van een dergelijk verwachtingspatroon geen sprake is. Immers, de respondenten maken een afspraak met een onderzoeksbureau voor het meewerken aan onderzoek.

Terug naar boven

Web-panels of Gemeente@home
Tegenwoordig is het kinderspel om, met een bestand aan mailadressen een ‘panel’ te vormen. Webpanels hebben het voordeel dat tegen relatief lage kosten onderzoek kan worden uitgevoerd. Er kleeft echter, naast de reeds genoemde representativiteit- en betrouwbaarheidaspecten, een belangrijk nadeel aan: niet iedereen in Nederland beschikt over internet.

In sommige gevallen spelen bepaalde religieuze overwegingen hierbij een rol. In toenemende mate zien wij dat ook gezinnen met (kleine) kinderen kiezen om de internettoepassing op de pc af te sluiten.

Gemeente@home is daarom op een andere manier opgezet. De uitwisseling van gegevens vindt plaats door middel van een directe modemverbinding tussen de pc van de respondent en de centrale server van TNS NIPO. Bovendien stellen wij respondenten ook in de gelegenheid om vragenlijsten per diskette te ontvangen en te retourneren.

Door middel van deze voorzieningen kan Gemeente@home doelgroepen bereiken die bij webpanels worden uitgesloten van deelname.

Terug naar boven

Panelonderhoud: voorkom uitval
Bij eerste benadering kunnen respondenten enthousiast reageren op de uitnodiging om zitting te nemen in een panel. Toch blijft een hoge mate van paneluitval een probleem. Een belangrijke reden hiervoor is dat er gedurende een bepaalde periode te weinig vragen aan deze panelleden wordt voorgelegd. Hierdoor daalt de attentiewaarde en daarmee de respons op het onderzoek. Het is daarom van belang dat de respondent met regelmaat wordt uitgenodigd voor andere (consumenten)onderzoeken. Dit voorkomt tevens dat panelleden selectief politiek geïnteresseerd worden, waardoor vertekening in de beantwoording zou kunnen ontstaan. Uitsluitend een groot marktonderzoeksbureau kan dit garanderen.

Wij hebbenjarenlange ervaring met het behouden en motiveren van respondenten. Het aanbieden van een beloningsysteem, het bekend maken van openbare onderzoeksuitkomsten en het borgen van een absolute garantie dat er op een zeer zorgvuldige wijze wordt omgegaan met de onderzoeksresultaten zijn de redenen waarom respondenten willen samenwerken met TNS NIPO. Onze bekende en betrouwbare naam is in deze cruciaal.

Bovenstaande zijn belangrijke redenen waardoor uitval van het panel wordt voorkomen.

Uiteraard zal het werven van nieuwe panelleden continu doorgaan, zodat wij te allen tijde een representatief panel garandeert.

Terug naar boven

Waarom Gemeente@home van Totta en TNS NIPO?

Over het algemeen zijn burgers zeer betrokken bij onderzoek dat in opdracht van de gemeente wordt verricht (zeker bij politiek gevoelige onderwerpen). Een sterke en onafhankelijke naam van het onderzoeksbureau borgt de kwaliteitsbeleving van het onderzoek bij de burger.

Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat TNS NIPO in Nederland de hoogste naamsbekendheid geniet. Dit wekt vertrouwen en verbetert de respons en de kwaliteit van de antwoorden.

Onze ervaring met onderzoeken voor lokale overheden draagt bij aan de waarde van de uitkomsten. Niet zelden doen verschillende gemeenten onderzoek over vergelijkbare onderwerpen.

Terug naar boven
 

Een moment a.u.b.