FAQ

Hoe worden de respondenten geworven?

Hoe wordt het panel onderhouden?

Hoe zorgen we voor een hoge respons?

Hoe a-select is het panel?

Worden er uitsluitend vragen gesteld over de gemeente aan het panel?

Hoe loopt het proces om vragen te stellen aan het panel?

Waarom een minimum van tien vragen per onderwerp?

Hoe snel en op welke manier krijg ik de uitkomsten gerapporteerd?

Hoe is de steekproefomvang opgebouwd?

Kan er op basis van NAW-gegevens worden gerapporteerd?

Hoe blijft het panel een goede afspiegeling van de inwoners? 

Onderstaand overzicht bevat de meest gestelde vragen naar aanleiding van deze dienst. Mocht uw vraag niet vermeld staan dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons. 

Hoe worden de respondenten geworven?
Omdat TNS NIPO reeds de beschikking heeft over een grote database van respondenten zal er per gemeente gekeken worden in hoeverre er respondenten moeten worden aangevuld. Deze respondenten ontvangen een schrijven van TNS NIPO met de vraag of zij bereid zijn deel te nemen aan het panel. Indien dit het geval is wordt er specifieke sofware op de pc van de respondent geïnstalleerd, zodat deze op een eenvoudige manier aan onderzoek kan meewerken.

Terug naar boven

Hoe wordt het panel onderhouden?
Het onderhoud aan het panel vindt doorlopend plaats. Dit is nodig omdat respondenten na verloop van tijd op eigen initiatief of op ons initiatief ververst dienen te worden. Met andere woorden: er worden continu respondenten geworven om deel te nemen aan het panel.

Terug naar boven

Hoe zorgen we voor een hoge respons?
Iedere keer wanneer een respondent een vragenlijst invult krijgt hij of zij een beloning. Deze beloning is gebaseerd op een puntensysteem waarmee gespaard kan worden voor cadeaus. De kosten voor deze beloning worden geheel door TNS NIPO gedragen.

Daarnaast wordt de verhoogde respons veroorzaakt door het feit dat de respondent zelf het tijdstip kiest om de vragenlijst in te vullen. Overigens kent iedere vragenlijst wel een deadline om de maximale rapportage tijd aan de klant te kunnen garanderen.

Terug naar boven

Hoe a-select is het panel?
Het panel is een spiegel van de bevolking van de gemeente. We houden rekening met een goede verdeling op basis van criteria als geslacht en leeftijd. De categorie respondenten met een laag pc-bezit (voornamelijk ouderen en lager opgeleiden) worden met extra inspanningen geworven, zodat het panel een doorsnede is van de gemeentelijke bevolking.

Terug naar boven

Worden er uitsluitend vragen gesteld over de gemeente aan het panel?
Het is erg belangrijk om het panel actief te houden. Wanneer het panellid te weinig geraadpleegd wordt zal uiteindelijk de zin om aan onderzoek mee te doen dalen. Dit betekent dat het noodzaak is om de respondent ook over andere onderwerpen te raadplegen.

Terug naar boven

Hoe loopt het proces om vragen te stellen aan het panel?
Dit verloopt op een zeer eenvoudige manier. De gemeente levert een vragenlijst aan en na goedkeuring van team Gemeente@home wordt deze voorgelegd aan het panel. De onderzoeker let vooral of de vragen objectief zijn en zorgt voor een logische vragenlijst die aan het panel gesteld kan worden.

Wij vragen de gemeente dus zelf een vragenlijst op te stellen.
Het is ook mogelijk (tegen extra kosten) om de vragenlijst door team Gemeente@home te laten opstellen. Wij laten u altijd vooraf weten hoe de planning en het kostenplaatje er uit zien. Dit doen wij in nauw overleg.

Terug naar boven

Waarom een minimum van tien vragen per onderwerp?
De belangrijkste reden hiervoor is dat wij de klant willen ontmoedigen om slechts een vraag over een bepaald onderwerp te stellen. Er zijn namelijk meerdere vragen nodig om een goed beeld te krijgen over de mening van een respondent over een bepaald onderwerp.

Terug naar boven

Hoe snel en op welke manier krijg ik de uitkomsten gerapporteerd?
Zoals aangegeven staat Gemeente@home voor snelheid en innovatie. Over het algemeen heeft een panellid één week de tijd om de vragenlijst in te vullen. De vragen komen geheel elektronisch aan en de verwerking naar leesbare tabellen is een kwestie van seconden. Indien gewenst krijgt u de rechte tellingen direct toegezonden per mail. Hierdoor is het mogelijk om binnen een week over de resultaten van het onderzoek te beschikken. Een beknopte rapportage schrijft Totta en ontvangt u enkele dagen na de afronding van het onderzoek.

Terug naar boven

Hoe is de steekproefomvang opgebouwd?
In onderzoekstermen wordt gesproken over een netto steekproef versus een bruto steekproef. Om van bijvoorbeeld 100 respondenten antwoorden te krijgen moet er afhankelijk van de respons meer dan 100 personen worden benaderd. Het aanbod is gebaseerd op een netto steekproef, zodat er minimaal 100 waarnemingen zijn.

Terug naar boven

Kan er op basis van NAW-gegevens worden gerapporteerd?
Nee, ieder professioneel marktonderzoekbureau is gebonden aan wet- en regelgeving dat rapportage op basis van NAW-gegevens uitsluit. Wel kan er gerapporteerd worden op basis van bijvoorbeeld: postcode, geslacht, inkomen etc. Uw contactpersoon zal u over al deze mogelijkheden informeren.

Terug naar boven

Hoe blijft het panel een goede afspiegeling van de inwoners?
De respondenten in ons databestand wordt bij ieder onderzoek gevraagd of iets in het huishouden is gewijzigd: de gezinssamenstelling bijvoorbeeld. Wij houden in de gaten welke wijzigingen er plaats vinden. Wanneer blijkt dat bepaalde groepen/ categorieën ondervertegenwoordigd raken, zullen wij nieuwe respondenten toevoegen. Bovendien wordt ieder jaar 'screeningsvragen' gesteld aan de respondenten, zodat wij weten of gegevens nog actueel zijn: samenstelling huishouden; sociaal economische klasse etc.

Gemiddeld wordt het panel eens per vier jaar vernieuwd: dit gaat echter geleidelijk. De redenen hiervoor zijn ten eerste dat wij willen voorkomen dat de respondenten meer dan gemiddeld politiek bewust/ geïnteresseerd worden en ten tweede dat de onderzoeksbereidheid naar verloop van jaren afneemt. Wij sturen dus geregeld nieuwe mailings uit naar beoogde respondenten. Aan de hand van de geretourneerde screeningsvragenlijst wordt bepaald wie in het gemeentelijk burgerpanel terecht komt.

Terug naar boven
 

 

Een moment a.u.b.